موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رايمند امين (حسابداران رسمي)
استاندارد های حسابرسی ایران پي دي اف چاپ پست الكترونيكي
نوشته شده توسط Administrator   
سه شنبه ، 12 بهمن 1389 ، 12:05

 

استانداردهاي کنترل کيفيت

عنوان استاندارد

شماره

Adobe Reader

MSWord

کنترل کيفيت در مؤسسات ارائه‌کننده خدمات حسابرسي،ساير خدمات اطمينان‌بخشي و خدمات مرتبط

1

pdf

doc

استانداردهای حسابرسی

اصول و مسئولیتهای کلی

عنوان استاندارد

شماره

Adobe Reader

MSWord

هدف و اصول‌ کلي حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي -تجديدنظر شده 1386‌

200

pdf

doc

قـرارداد حسابرسـي‌

210

pdf

doc

كنترل كيفيت حسابرسي اطلاعات مالي تاريخي-تجديد نظر شده 1386

220

pdf

doc

مستندسازي - تجديدنظر شده 1386

230

pdf

doc

‌مسئوليت‌ حسابرس‌ در ارتباط‌ با تقلب‌ و اشتباه‌، در حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي -تجديدنظرشده1384‌

240

pdf

.doc

ارزيابي‌ رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ در حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي‌

250

pdf

doc

برآورد خطر و برخورد با خطرهاي ارزيابي شده

عنوان استاندارد

شماره

Adobe Reader

MSWord

برنامه ریزی

300

pdf

doc

شناخت واحد مورد رسيدگي و محيط آن و برآورد خطرهاي تحريف با اهميت

315

pdf

doc

اهميت‌ در حسابرسي‌

320

pdf

doc

روشهاي حسابرسي در برخورد با خطرهاي برآوردي

330

pdf

doc

ارزیابی تحریفهای شناسایی شده در حسابرسی

450

pdf

doc

شواهد حسابرسي

عنوان استاندارد

شماره

Adobe Reader

MSWord

شواهد حسابرسي -تجديدنظر شده 1384

500

pdf

doc

شواهد حسابرسي‌اقلام خاص

501

pdf

doc

تاييد خواهي برون‌ سازماني - تجديدنظر شده 1383‌

505

pdf

doc

حسابرسي‌ نخستين‌ - مانده‌هاي‌ اول‌ دوره‌

510

pdf

doc

روشهـاي‌ تحليلـي‌

520

pdf

doc

نمونه‌گيري‌ در حسابرسي‌ و ساير روشهاي‌ انتخاب‌ اقلام‌ براي‌ آزمون -تجديدنظر شده 1383

530

pdf

doc

حسابرسي‌ براوردهاي‌ حسابداري‌

540

pdf

doc

اشخاص وابسته - تجديدنظر شده 1389

550

pdf

doc

رويدادهاي‌ پس‌ از تاريخ‌ ترازنامه

560

pdf

doc

تداوم‌ فعاليت - تجديدنظر شده 1383

570

pdf

doc

تاييديـه‌ مـديران‌

580

pdf

doc

استفاده از خدمات دیگران

عنوان استاندارد

شماره

Adobe Reader

MSWord

ارزيابي‌ كار واحد حسابرسي‌ داخلي

610

pdf

doc

استفاده‌ از نتايج‌ كار كارشناس‌

620

pdf

doc

ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي گروه - شامل كار حسابرسان بخش - تجديدنظر شده 1389

600

pdf

doc

گزارشگري حسابرسي و نتايج نهايي

عنوان استاندارد

شماره

Adobe Reader

MSWord

گزارشگري نسبت به صورتهاي مالي - تجديدنظر شده 1389

700

pdf

doc

اظهارنظرهاي تعديل شده در گزارش حسابرس مستقل - 1389

705

pdf

doc

بندهاي تاكيد بر مطلب خاص و ساير بندهاي توضيحي در گزارش حسابرس مستقل- 1389

706

.pdf

doc

اطلاعات مقايسه‌ای

710

ساير اطلاعات مندرج در گزارشهاي حاوي صورتهاي مالي حسابرسي شده

720

pdf

doc

زمينه‌هاي تخصصي/ موارد خاص

عنوان استاندارد

شماره

Adobe Reader

MSWord

گزارش‌ حسابرس‌ در حسابرسي‌ موارد خاص‌

800

pdf

doc

ملاحظات خاص در بکارگيري استانداردهاي حسابرسي

عنوان استاندارد

شماره

Adobe Reader

MSWord

حسابرسي واحدهاي اقتصادي کوچک

1005

pdf

doc

ارتباطات‌ با مديريت‌

1007

pdf

doc

استانداردهاي بررسي اجمالي

عنوان استاندارد

شماره

Adobe Reader

MSWord

بررسي‌ اجمالي‌ صورتهاي‌ مالي‌

2400

pdf

doc

بررسي اجمالي ‌اطلاعات مالي ‌ميان‌ دوره‌اي ‌توسط حسابرس ‌مستقل ‌واحد تجاری 1388

2410

pdf

doc

استانداردهاي خدمات اطمينان‌بخشي به جز حسابرسي و بررسی اجمالی

عنوان استاندارد

شماره

Adobe Reader

MSWord

رسيدگي به اطلاعات مالي آتي- 1384

3400

pdf

doc

استانداردهاي خدمات مرتبط

عنوان استاندارد

شماره

Adobe Reader

MSWord

اجراي روشهاي توافقي‌ رسيدگي‌ به‌ اطلاعات‌ مالي‌

4400

pdf

doc

تنظيم‌ اطلاعات‌ مالي‌

4410

pdf

doc

آخرين ويرايش : دوشنبه ، 18 بهمن 1389 ، 10:17